Övergångskoppling avlopp

Exempel på övergångskoppling
Exempel på övergångskoppling
Exempel på övergångskoppling
Exempel på övergångskoppling

Lär dig mer om övergångskopplingar, dess användningsområde, vad du bör tänka på och var du kan hitta ett stort sortiment övergångskopplingar.

Jag förstår, var kan jag köpa övergångskopplingar? (jag läser mer sedan)

Vanliga användningsområden

Ett av de vanligaste användningsområdena för en övergångskoppling är att koppla samman (skarva) avloppsrör (spillvatten eller dagvatten) i självfallsledningssystem. Vanligtvis vill man koppla ihop (skarva) rör av olika material, exempelvis betongrör, plaströr eller gjutjärnsrör med varandra.

Man konstruerar rör olika beroende på material. Exempelvis behöver olika rörmaterial ha olika godstjocklek. Dessutom har man haft olika standarder och tillverkat rören olika under årens lopp. Detta gör att rörsystem av olika material och/eller ålder inte passa ihop med varandra. Genom att använda en övergångskoppling kan man överbrygga detta problem.

Ibland används även övergångskopplingar som skyddsmanschett i ändarna mellan skydds- och mediarör för att förhindra att vatten, sand, grus och annat kommer in i skyddsröret.

Även andra användningsområden förekommer.

Material och standarder

För att säkerställa en övergångskopplingens prestanda och funktion i ett avloppssystem finns standarder att följa.

Historiskt när det gäller övergångskoppling för avlopp har man enbart lutat sig på svensk standard SS-EN 681-1, vilken sätter standarden för materialkraven när det gäller tätningsringar i vatten och avloppsinstallationer. Svensk standard SS-EN 681-1 är standarden som alla större och erkända tillverkare av rör följer med avseende på just tätningen i övergången mellan rör. (Sedan finns det en hel uppsättning andra standarder att följa på rör, men de kommer inte beröras här.)

För övergångskopplingar är SS-EN 681-1 relevant då den i många fall ersätter tätningsringen i rörsystemen och därmed måste kunna göra dess jobb på ett korrekt sätt sett över tid. Standarden SS-EN 681-1 behandlar i huvudsak materialets egenskaper utifrån en rad olika aspekter, exempelvis vad det gäller åldrade, men också dess påverkan på vattenmiljön.

En övergångskoppling är dock långt mer avancerad än vad en tätningsring i ett rörsystem är. Sedan slutet på 2014 finns därför en specifik standard för övergångskopplingar, svensk standard SS-EN 16397-1 och -2. Standarden går igenom specifikt övergångskopplingar i avloppssystem, dess funktion och material. Standarden är mycket mer långtgående än tidigare standarder och ställer betydligt högre krav på kopplingen, allt för att säkerställa kopplingens funktion och hållbarhet under lång tid utifrån relevanta aspekter för en övergångskoppling.

SS-EN 681-1 roll är dock inte överspelad för övergångskopplingar, utan är fortfarande i allra högsta grad aktuell. I SS-EN 16397-2, som berör materialkraven i en övergångskoppling, hänvisas till SS-EN 681-1 när det gäller gummimaterialet i kopplingen. En övergångskoppling måste med andra ord även uppfylla SS-EN 681-1 för att kunna vara godkänd enligt SS-EN 16397, men det räcker inte att bara uppfylla SS-EN 681-1.

SS-EN 16397 kommer under en övergångsperiod, fram till utgången av augusti 2016, att gälla parallellt med gamla nationella godkännanden och standarder. Därefter gäller svensk standard SS-EN 16397 ensamt för övergångskopplingar, i Sverige och i Europa.

Vill du läsa mer kan du köpa Standard dokumenten hos SIS (Swedish Standards Institute), www.sis.se.

Kopplingar som följer SS-EN 681-1 och SS-EN16397 är alltid gjorda i Gummi! Vanligtvis EPDM-gummi, i mer sällsynta fall NBR (Nitril)-gummi beroende på applikation, även andra gummi sorter kan vara godkända.

På marknaden förekommer övergångskopplingar som är gjorda i mjuka plaster, som exempelvis mjuk PVC eller termoplast. Godkända kopplingar är aldrig gjorda i en mjukgjord plast, dessa material når inte upp till de krav som ställs i standarderna. (tyvärr hittar man kopplingar som dessa även hos etablerade och välrenommerade grossister, så var vaksam)

I vissa fall har man då valt att göra ett typgodkännande. Tyvärr är dessa typgodkännanden ofta ganska ihåliga när man granskar dem. Det kan till exempel handla om att de inte släpper ut lukt eller andra detaljer som är självklarheter i sammanhanget. Dessa typgodkännanden skall inte blandas samman med standarderna. I och med den nya standarden och överenskommelsen kring den är nya typer av dessa typgodkännanden inte längre möjliga! (var därför vaksam med kopplingar märkt "Typgodkänd", det är inte samma sak som att produkten uppfyller svensk standard, ta därför noga reda på vad dessa kopplingar har för egenskaper, det finns en orsak till att kopplingarna är typgodkända och inte följer aktuella standarder.)

Standarder en sak, lätt att montera en annan

Att uppfylla aktuella standarder är viktigt ur många perspektiv. Men att produkten är lätt att använda och har en genomtänkt produktdesign är en annan viktig detalj, inte minst vid monteringstillfället. Standarderna tar inte upp dessa aspekter helt och hållet, och det finns tillverkare som jobbar hårdare med detta än andra.

Övergångskopplingar monteras ofta i miljöer där produktens formgivning sätts på prov under monteringen. När montören står långt ner i en grop och avloppsvattnet rinner ur röret där övergångskopplingen skall sättas är det viktigt att kopplingen passar bra, är lätt att montera och inte krånglar på annat sätt under monteringen. Att vi i Sverige dessutom har vinter halva året hjälper inte till.

Vissa övergångskopplingar använder undermåliga plastmaterial i kopplingen, vilket, bortsett standard problematiken, gör att kopplingarna blir hårda, är svåra att få täta och presterar generellt dåligt vid monteringen. På vissa kopplingar har man snålat in på slangklämmorna, som är en kritisk komponent vid monteringen, vilket medför att slangklämmorna kärvar, går sönder eller viker sig under monteringen. Det finns kopplingar där man gjort gjutningen av gummit så enkel som möjligt, något som kan ge varierande problem, exempelvis att slangklämman kanar av vid montering, eller att kopplingen är svår att få tät. Gemensamt för dessa kopplingar är att de skapar problem och frustration. Risken är dessutom att kopplingen inte blir korrekt monterad då fokus ligger på att överhuvudtaget få dit den, med de kvalitetsproblem som det kan medföra.

Sedan finns det tillverkare som satsar på användbarhet ur ett monteringsperspektiv! Som vet hur viktigt det är att kopplingen presterar på topp vid monteringstillfället. Hur mycket bättre arbetsdagen blir för montören om han/hon inte behöver trilskas med kopplingen under monteringen. Som är medveten om hur mycket pengar som går förlorade när det tar orimligt lång tid att montera en övergångskoppling. Tid är pengar och det är stora belopp per extra minut det tar för arbetslaget vid monteringen. Som underlättar för användaren att montera kopplingen rätt, för att undvika framtida problem i rörsystemet.

Dessa tillverkare lägger ner stora resurser på att följa standarder. Satsar exempelvis på kraftiga slangklämmor som inte ska kärva eller gå sönder. Gör en gummiprofil med invändiga rillor som optimerar möjligheterna att få det absolut tätt. Klackar eller ordentliga spår i gummiprofilen kring slangklämmorna som gör att de inte kan kana av gummiprofilen när man drar åt. Till synes små detaljer, men som gör stor skillnad i slutänden. Både för humöret och slutresultatet!

Olika benämningar på samma sak

En övergångskoppling kallas ibland felaktigt för ABOCO koppling, avloppskoppling, Fernco koppling eller Flex seal. Såväl ABOCO, Fernco och Flex-seal är varumärken som ägs av respektive organisation. Övergångskoppling är benämningen på produkten.

Här hittar du övergångskopplingar

ABOCO är en av Sveriges största leverantörer av övergångskopplingar till den professionella marknaden. ABOCOs övergångskopplingar följer aktuella standarder och är monteringsvänliga.

Som privatperson kan du använda ABOCOs webbplats som uppslagsverk, men får vända dig till din närmsta återförsäljare av VA och VVS produkter för att beställa. När du beställer var noga så du får ABOCOs övergångskopplingar.

Ta mig genast till ABOCOs webbplats!